POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > Vijesti > Oglas za prijem u državnu službu na određeno vrijeme

Oglas za prijem u državnu službu na određeno vrijeme

Oglas za prijem u državnu službu na određeno vrijeme
20. srpanj 2018. -

Napomena: objavljeno u Narodnim novinama i na web stranici 13. srpnja 2018. godine

Foto: Ilustracija

Sukladno članku 61. stavku 8. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 i 61/17), te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 73/18 i 52/18), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Istarska, raspisuje

 

OGLAS

   za prijam u državnu službu na određeno vrijeme 

 

1. Policijska postaja Pula - Pola – daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj – zbog privremenog povećanja obima poslova na razdoblje od 1 godine

                Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

  

2. Policijska postaja Pula - Pola – stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj – zbog privremenog povećanja obima poslova na razdoblje od 1 godine

                Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

3. Policijska postaja Umag – administrativni referent za evidencije – 1 izvršitelj– zbog privremenog povećanja obima poslova na razdoblje od 1 godine

                Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

  

4. Policijska postaja Poreč – daktilograf u smjeni – 1 izvršitelj– zbog privremenog povećanja obima poslova na razdoblje od 1 godine

                Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

5. Postaja prometne policije Pula - Pola – stručni referent za poslove prekršajnog postupka – 1 izvršitelj– zbog privremenog povećanja obima poslova na razdoblje od 1 godine

                Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit  

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na oglas se mogu prijaviti osobe oba spola.

Osoba se prima u državnu službu uz obvezan probni rad od 2 mjeseca.

Na oglas se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na oglas  navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu, kandidati  su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika diplome ili svjedodžbe,
 • preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit),
 • dokaz o radnom iskustvu, što se dokazuje preslikom radne knjižice odnosno elektroničkog zapisa ili potvrde o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugim dokazima na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, što se dokazuje potvrdom poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja, radio/la, rješenjem o rasporedu, ugovorom o radu i dr.,

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa na internetskoj stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hrneposredno ili poštom na adresu:

 

POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA

Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Pula, Trg Republike 1

s naznakom „za oglas“

 

Potpunom prijavomsmatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa, ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas, o čemu joj se dostavlja obavijest.

Kandidat/kinja koji/a ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan/na je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01 i 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na oglas pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na oglas dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na oglas dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na oglas, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Komisiju za provedbu oglasa (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinjakoji/a nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Na web stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim oglasom, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, istovremeno s objavom ovog oglasa.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hr .

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu na određeno vrijeme, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz oglasa, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

O rezultatima oglasa kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr.Vijesti za aktualni mjesec:


15.10.2018.Obilježavanje Europskog dana borbe protiv trgovanja ljudima
15.10.2018.Prijavljeni zbog neovlaštena proizvodnje i prometa drogama
15.10.2018.Prometna nesreća s teže ozlijeđenom osobom na području Buzeta
15.10.2018.Teško ozlijeđen motociklist
15.10.2018.Krađa s gradilišta
15.10.2018.Osumnjičen za provalu u teretni automobil
15.10.2018.Stanje sigurnosti u cestovnom prometu tijekom vikenda
13.10.2018.Poginuo motociklist
12.10.2018.Djelomična obustava postupka javnog natječaja
12.10.2018.Najava akcije ''Manje oružja, manje tragedija'' u Vižinadi
12.10.2018.Četiri osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći
12.10.2018.Provaljeno u strojarnicu bazena
11.10.2018.Pojačane aktivnosti u prometu do kraja godine
11.10.2018.Pronađene bombe u jami
11.10.2018.Pijan izazvao prometnu nesreću pa pobjegao
11.10.2018.Krađa s jedrilice
10.10.2018.Policija privela serijskog provalnika – nadopuna događaja
10.10.2018.Eksplozija bankomata – nadopuna
10.10.2018.Požar kuće u Gondolićima
10.10.2018.Preventivno- edukativne radionice „Vidi i klikni“ u Rovinju


str.: 1 od 3. Ukupno: 47 zapisa.