POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA
Trg Republike 1, 52 100 Pula, tel.: +385 52 532 111
istarska uprava > Vijesti > Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme
20. srpanj 2018. -

Napomena: objavljeno u Narodnim novinama i na web stranici 13. srpnja 2018. godine

Foto: Ilustracija

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka i 61/17) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, broj 78/2017) te Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine, broj 43/18 i 52/18), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava istarska raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za slijedeća radna mjesta

 

       1. Odjel pravnih poslova – stručni savjetnik – psiholog – 1 izvršitelj

                Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij psihologije,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

       2. Policijska postaja Poreč – viši upravni referent – 1 izvršitelj

                Stručni uvjeti:

 • preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje 3 godine , područje društvenih ili tehničkih znanosti
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

        3. Inspekcija zaštite od požara i eksploziva – inspektor za zaštitu od požara – 2 izvršitelja

                Stručni uvjeti:

 • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, područje prirodnih, društvenih ili tehničkih znanosti,
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

        4. Policijska postaja Buzet – upravni referent – 1 izvršitelj

                Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

        5. Odjel za prometne isprave i oružje – upravni referent za prometne isprave i oružje – 1 izvršitelj

                Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

        6. Odjel za državljanstvo, statusna pitanja stranaca i azil – upravni referent za državljanstvo strance i azil – 1 izvršitelj

                Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

        7. Odjel financijskih poslova – računovodstveni referent obračuna plaća – 1 izvršitelj

                Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema, gimnazija ili srednja strukovna škola,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Službenici se primaju u državnu službu uz  probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • preslika diplome ili svjedodžbe,
 • preslika uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu (ako podnositelj prijave ima položen državni stručni ispit),
 • dokaz o radnom iskustvu, što se dokazuje preslikom radne knjižice odnosno elektroničkim zapisom ili potvrdom o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili drugim dokazom na temelju kojih se može utvrditi radno iskustvo,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima, što se dokazuje potvrdom poslodavca iz koje je vidljivo na kojim poslovima je kandidat/kinja, radio/la, rješenjem o rasporedu, ugovorom o radu i dr.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Rok za podnošenje prijava na javni natječaj je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adresu :

 

POLICIJSKA UPRAVA ISTARSKA

Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova

Pula, Trg Republike 1

s naznakom ''za javni natječaj za prijam u državnu službu''

 

Potpunom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom u postupku javnog natječaja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/2017), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, broj 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom,  uz prijavu na natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova.

Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i intervju.

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Kandidat/kinjakoji/a nije pristupio/ila testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Na web stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hr objavit će se opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava ovim javnim natječajem, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje, istovremeno s objavom javnog natječaja.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objavit će se najmanje pet dana prije dana određenog za testiranje, na web stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hr .

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr  i web stranici Policijske uprave istarske www.istarska.policija.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web stranici Ministarstva uprave.Vijesti za aktualni mjesec:


15.10.2018.Obilježavanje Europskog dana borbe protiv trgovanja ljudima
15.10.2018.Prijavljeni zbog neovlaštena proizvodnje i prometa drogama
15.10.2018.Prometna nesreća s teže ozlijeđenom osobom na području Buzeta
15.10.2018.Teško ozlijeđen motociklist
15.10.2018.Krađa s gradilišta
15.10.2018.Osumnjičen za provalu u teretni automobil
15.10.2018.Stanje sigurnosti u cestovnom prometu tijekom vikenda
13.10.2018.Poginuo motociklist
12.10.2018.Djelomična obustava postupka javnog natječaja
12.10.2018.Najava akcije ''Manje oružja, manje tragedija'' u Vižinadi
12.10.2018.Četiri osobe ozlijeđene u prometnoj nesreći
12.10.2018.Provaljeno u strojarnicu bazena
11.10.2018.Pojačane aktivnosti u prometu do kraja godine
11.10.2018.Pronađene bombe u jami
11.10.2018.Pijan izazvao prometnu nesreću pa pobjegao
11.10.2018.Krađa s jedrilice
10.10.2018.Policija privela serijskog provalnika – nadopuna događaja
10.10.2018.Eksplozija bankomata – nadopuna
10.10.2018.Požar kuće u Gondolićima
10.10.2018.Preventivno- edukativne radionice „Vidi i klikni“ u Rovinju


str.: 1 od 3. Ukupno: 47 zapisa.