POLICIJSKA UPRAVA BJELOVARSKO – BILOGORSKA
Vlahe Paljetka 2, 43 000 Bjelovar, tel.: +385 43 270 111
bjelovarsko-bilogorska uprava > Vijesti > Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme

Javni natječaj za prijem u državnu službu na neodređeno vrijeme
2. srpanj 2018. -

 Foto: ilustracija 

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima (Narodne novine br. 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 61/17) i članku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine br. 78/17), a na temelju Plana prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2018. godinu (Narodne novine br. 43/18 i 52/18), Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

URED NAČELNIKA

1. viši stručni referent analitičar – statističar – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine, područje društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit.

 

POLICIJSKA POSTAJA GAREŠNICA

2. viši upravni referent – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine, područje društvenih znanosti

– najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit.

 

SLUŽBA ZAJEDNIČKIH I UPRAVNIH POSLOVA

Odjel materijalno-financijskih poslova

3. voditelj uslužnih poslova – 1 izvršitelj.

Stručni uvjeti:

– završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij od najmanje tri godine, područje društvenih ili tehničkih znanosti

– najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,

– položen državni stručni ispit.

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu, koji su propisani odredbama članka 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe obaju spolova.

Službenici se primaju u državnu službu uz probni rad od 3 mjeseca.

Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati/kinje koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada.

U prijavi na javni natječaj navode se osobni podaci podnositelja/ice prijave (ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogućnosti e-adresa) i redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Obrazac prijave na javni natječaj nalazi se na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske www.bjelovarsko-bilogorska.policija.hr.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

1. životopis,

2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

3. preslik diplome,

4. dokaz o radnom iskustvu (preslik radne knjižice, odnosno elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo razdoblje radnog iskustva u odgovarajućem stupnju obrazovanja),

5. dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima za period koji je kao uvjet naveden u natječaju, (uvjerenje/potvrda, ugovor o radu ili rješenje poslodavca),

6. ispravu o položenome državnom stručnom ispitu, ako je kandidat/kinja položio/la državni stručni ispit.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se poštom ili neposredno u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

Ministarstvo unutarnjih poslova

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorska

43000 Bjelovar, Vlahe Paljetka 2

s naznakom »Za javni natječaj«.

Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu.

Osoba koja ne podnese pravodobnu ili potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti kod prijma u državnu službu, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijma u državnu službu sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/2017), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03 i 148/13), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine br. 157/13 i 152/14) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine br. 155/02, 47/10, 80/10 i 93/11), dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužan/a je priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom uz prijavu na natječaj dužan/a je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan/a dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Izabrani/a kandidat/kinja bit će pozvan/a da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu, dostavi uvjerenje nadležnog suda da se protiv nje/ga ne vodi kazneni postupak, uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta i izvornike drugih dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz javnog natječaja, uz upozorenje da se nedostavljanje traženih isprava smatra odustankom od prijma u državnu službu.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje listu kandidata/kinja prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja, čije su prijave pravodobne i potpune i kandidate/kinje s te liste upućuje na testiranje i razgovor (intervju).

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervjua).

Kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju više se ne smatra kandidatom/kinjom u postupku.

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja i razgovora (intervjua), bit će objavljeni najmanje pet dana prije održavanja testiranja i razgovora na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske www.bjelovarsko-bilogorska.policija.hr i web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, sadržaj i način testiranja, te pravni izvori za pripremanje kandidata/kinja za testiranje bit će objavljeni istovremeno s objavom javnog natječaja na web-stranici Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske www.bjelovarsko-bilogorska.policija.hr.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e javnom objavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata na web-stranici Ministarstva uprave www.uprava.gov.hr i web-stranici Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske www.bjelovarsko-bilogorska.policija.hr.

Dostava rješenja svim kandidatima smatra se obavljenom istekom osmoga dana od dana objave na web-stranici Ministarstva uprave.

Policijska uprava bjelovarsko-bilogorskaVijesti za aktualni mjesec:


15.10.2018.„Poštujte naše znakove“ u Garešnici
15.10.2018.35-godišnji Daruvarčanin uzgajao marihuanu
15.10.2018.NESREĆA NA RADU SA SMRTNOM POSLJEDICOM
15.10.2018.Tijekom vikenda provaljeno u sedam obiteljskih kuća
15.10.2018.Provaljeno na naftnim bušotinama
15.10.2018.Pijani 37-godišnji vozač skrivio prometnu nesreću
15.10.2018.U Šimljani izgorjela kuća
15.10.2018.Požar na kombajnu
12.10.2018.Prijavljene krađe
12.10.2018.U Bjelovaru provaljeno u dvije obiteljske kuće
12.10.2018.Iz radnog stroja ukradeno gorivo
11.10.2018.POŽARI NA OTVORENOM PROSTORU
11.10.2018.Remećenje javnog reda i mira
10.10.2018.Bjelovar: Okrugli stol na temu „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji“
10.10.2018.Prekršaj iz Zakona o slatkovodnom ribarstvu
10.10.2018.Dragovoljna predaja eksplozivnih sredstava i streljiva, te pronalazak neeksplodiranih eksplozivnih sredstava
10.10.2018.Prijavljene provale i krađe tijekom produženog vikenda
4.10.2018.U Rovišću provaljeno u obiteljsku kuću
3.10.2018.Traktoristi, oprez u prometu!
3.10.2018.Ukraden mobitel


str.: 1 od 2. Ukupno: 24 zapisa.