POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > Vijesti > JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

29. kolovoz 2013. -

28.08.2013.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013 i 38/2013) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012), Policijska uprava zagrebačka raspisuje 28.08.2013.


JAVNI NATJEČAJ

                                                za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


   
 1. III Policijska postaja Zagreb

      a) policijski službenik za obradu kriminaliteta – vježbenik - 1 izvršitelj

       Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
 • stručni specijalist kriminalistike / dipl. kriminalist,

 

 

2. IV Policijska postaja Zagreb

   a) policijski službenik za obradu kriminaliteta – vježbenik - 1 izvršitelj

   Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od tri godine ili viša stručna sprema (VI/I),
 • stručni prvostupnik (baccalaureus) kriminalistike/kriminalist,

 

 

3. VI Policijska postaja Zagreb

    a) policijski službenik za obradu kriminaliteta – vježbenik - 1 izvršitelj

    Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
 • stručni specijalist kriminalistike / dipl. kriminalist,

 

 

4. VII Policijska postaja Zagreb 

                  a) policijski službenik za obradu kriminaliteta – vježbenik - 1 izvršitelj

                  Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
 • stručni specijalist kriminalistike / dipl. kriminalist,

     

   b) policijski službenik za obradu kriminaliteta – vježbenik - 2 izvršitelja

    Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od tri godine ili viša stručna sprema (VI/I),
 • stručni prvostupnik (baccalaureus) kriminalistike/kriminalist,

 

 

5. Služba za tehniku, Odjel za informatiku i komunikacije

    a) policijski službenik za nadzor i planiranje -projektant informacijskog sustava – 1 izvršitelj

    Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I),
 • područje društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti,
 • položen državni stručni ispit

 

 

6. Služba za tehniku, Odjel prometne i policijske tehnike

     a) policijski službenik – puškar – 2 izvršitelja

     Stručni uvjeti:

 • policijska škola ili srednja strukovna škola
 • položen državni stručni ispit

 

 

7. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale, Odjel pravnih poslova

     a) stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove – 1 izvršitelj

     Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • magistar prava,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 


8.  Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca, Odjel za statusna pitanja stranaca 

      a)  samostalni upravni referent za strance – 1 izvršitelj

      Stručni uvjeti:

 •  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • magistar prava,
 • položen državni stručni ispit

 

   b)    upravni referent za strance – 1 izvršitelj

    Stručni uvjeti:

 • gimnazija ili srednja strukovna škola,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

 


9.  Služba za upravne poslove, Odjel za prijavništvo i osobne isprave

      a) upravni referent za prijavništvo i osobne isprave – 16 izvršitelja

      Stručni uvjeti:

 • gimnazija ili srednja strukovna škola,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 


10. I Postaja prometne policije Zagreb

       a) samostalni upravni referent prekršajnog postupka – 1 izvršitelj

       Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • magistar prava
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 


11. Policijska postaja Dugo Selo

       a) upravni savjetnik – 1 izvršitelj

        Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • magistar prava,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

 

12. Policijska postaja Jastrebarsko 

       a) upravni savjetnik – 1 izvršitelj

        Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • magistar prava,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 


13. Policijska postaja Sveti Ivan Zelina 

       a) upravni savjetnik – 1 izvršitelj

        Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • magistar prava,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 


14. Policijska postaja Vrbovec

      a) upravni savjetnik – 1 izvršitelj

       Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • magistar prava,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 


15. Policijska postaja Ivanić Grad

       a) upravni savjetnik – 1 izvršitelj

       Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • magistar prava,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

16. Policijska postaja Samobor

       a)  upravni referent – 1 izvršitelj

       Stručni uvjeti:

 • gimnazija ili srednja strukovna škola,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca za radna mjesta pod red. brojevima: 7a, 8a, 8b, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a, 15a i 16a.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada, ukoliko budu ocijenjeni ocjenom “zadovoljava”.

Za radna mjesta pod red. brojevima: 1a, 2a, 3a, 4a i  4b,  osobe se primaju u državnu službu redovitim postupkom (vježbenici) uz obvezi probni rad (vježbenički staž) u trajanju od 12 mjeseci.

Vježbenici koji zadovolje na probnom radu dužni su najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada položiti državni stručni ispit, a vježbeniku/ci koji ne zadovolji na probnom radu (vježbeničkom stažu) otkazuje se državna služba.

Posebni uvjeti za prijam u službu za radna mjesta pod red. brojevima 1a, 2a, 3a, 4a, 4b, 5a i 6a su:

 •  posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost koju utvrđuje ovlaštena zdravstvena ustanova u Zagrebu,
 • biti osobno dostojna za obavljanje policijske službe i
 • ne smije biti član političke stranke.

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način koji je propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine, br. 98/2012).

Za radna mjesta pod rednim brojevima: 5a i 6a probni rad temeljem članka 50. Zakona o policiji (Narodne novine, br. 34/2011 i 130/2012)  traje 6 mjeseci. Za  vrijeme trajanja probnog rada, osoba je dužna završiti temeljni policijski tečaj.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010,  55/2011, 140/2012 i 18/2013), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001 i 103/2003), članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 143/2002 i 33/2005) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Na web-stranici http://www.zagrebacka.policija.hr/ bit će objavljen opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja, najmanje pet dana prije testiranja.

Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu.


U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke  http://www.zagrebacka.policija.hr/.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

- životopis,

- diplomu/ svjedodžbu,

- radnu knjižicu  (preslika stranica od 1 do 7 iz radne knjižice),

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - ugovor o radu, rješenje o prijmu, premještaju ili rasporedu, potvrda poslodavca, ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dokaze o radnom iskustvu potrebno je priložiti za cijeli period koji je naveden kao uvjet u natječaju),

- domovnicu,

- ispravu o položenom državnom stručnom ispitu,

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( ne    starije od šest mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Služba za pravne poslove i ljudske potencijale
Zagreb, Petrinjska 30
s naznakom “za javni natječaj
”.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.

 

PRILOG JAVNOM NATJEČAJU


Objava opisa poslova radnih mjesta za koja će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaća radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012).

OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA IZ JAVNOG NATJEČAJA I PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

1. a), 3. a) i 4. a) 
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA- VSS
– stručni specijalist kriminalistike/dipl. kriminalist

U složenijim slučajevima organizira i neposredno obavlja poslove kriminalističkih obrada i kriminalističkih kontrola, poduzima operativne mjere i radnje u cilju otkrivanja kaznenih djela i njihovih počinitelja, zaprima kaznene prijave, popunjava obrasce o kaznenim djelima i počiniteljima za unos u EOP, obavlja očevid, obavlja i druge istražne radnje povjerene policiji, sudjeluje u izradi informacija i drugih stručnih materijala, obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o policiji („Narodne novine“ broj: 34/11 i 130/12)

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova („Narodne novine“ broj: 70/12)

- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika („Narodne novine“ broj: 129/11 i 82/12)

- Uredba o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja („Narodne novine“ broj: 117/11)

- Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja („Narodne novine“ broj: 129/11 i 15/13)

- Etički kodeks policijskih službenika („Narodne novine“ broj: 62/12)


2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima („Narodne novine“ broj: 76/09)

- Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika („Narodne novine“ broj: 89/10)

3. Kazneni zakon („Narodne novine“ broj: 125/11 i 144/12)

4. Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 121/11-pročišćeni tekst, 80/11, 91/12-Odluka USRH, 143/12 i 56/13)

5. Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici („Narodne novine“ broj: 88/09)

 


2. a) i 4. b) 
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA  - VŠS
– stručni prvostupnik(baccalaureus) kriminalistike/kriminalist

Neposredno obavlja poslove kriminalističke obrade i kriminalističke kontrole, poduzima operativne mjere i radnje u cilju otkrivanja kaznenih djela i njihovih počinitelja, zaprima kaznene prijave, popunjava obrasce o kaznenim djelima i počiniteljima za unos u EOP, obavlja očevid, obavlja i druge istražne radnje povjerene policiji, sudjeluje u izradi informacija, te obavlja druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o policiji („Narodne novine“ broj: 34/11 i 130/12)

2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima („Narodne novine“ broj: 76/09)

3. Kazneni zakon („Narodne novine“ broj: 125/11 i 144/12)

4. Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 121/11-pročišćeni tekst, 80/11, 91/12-Odluka USRH, 143/12 i 56/13)

 


5. a) POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE-PROJEKTANT INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Sudjeluje u  razvoju EOP projekata, organizaciji programiranja i održavanja aplikacija. Provodi uvođenje izrađenih aplikacija i EOP rješenja u obradu, surađuje s ostalim projektantima i stručnim službama u unapređenju organizacije rada.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B.  Mikac, V. Sinković, „Osnovne arhitekture mreža“, Element, Zagreb, 2003

2. A. Bažant, Ž. Car, G. Gledec, D. Jevtić, G. Ježić, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B.  Mikac, Z. Skočir, „Telekomunikacije – tehnologija i tržište“, Element, Zagreb, 2007

3. N. Rožić, D. Begušić, M. Vrdoljak, W. Afrić, „Nove komunikacijske tehnologije“, FESB- Split,  Split, listopad 1999

 


6. a) POLICIJSKI SLUŽBENIK-PUŠKAR

Kontrolira naoružanje, obavlja servis i popravak oružja, montira i upucava dodatke na naoružanju. Nadgleda i održava sredstva za rad u puškarskoj radionici. U dogovoru s voditeljem puškarske radionice održava stručne kontakte s pojedinim policijskim službama. Obavlja verificirano ispitivanje naoružanja, streljiva, ubojne opreme i sl. Uvodi naoružanje, streljivo, ubojnu opremu i sl. u upotrebu u Ministarstvo. Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja radionice za kontrolu i popravak naoružanja.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju („Narodne novine“ broj: 59/12)

2. Ispravak Zakona o oružju („Narodne novine“ broj: 146/2008)

3. Zakon o oružju („Narodne novine“ broj: 63/2007)

 

 

7. a) STRUČNI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE 

Obavlja najsloženije poslove iz područja imovinsko-pravnih poslova; priprema detaljna očitovanja, izvješća te prijedloge za sporove u kojima sudjeluje Ministarstvo (radno-pravni, naknade štete, izvansudske nagodbe, i dr.);  prati donošenje pravnih propisa i njihovo provođenje; obavlja pripremne radnje i prikuplja podatke za rješavanje o predstavkama. Zastupa Ministarstvo pred nadležnim upravnim sudom RH te s tim u svezi poduzima sve pravne radnje vezano za pokrenute upravne sporove iz djelokruga Odjela.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13)

2. Zakon o policiji („Narodne novine“ broj: 34/11 i 130/12)

3. Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13)

4. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj: 35/05 i 41/08)

 

 

8. a) SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA STRANCE


Rješava najsloženije predmete po propisima iz područja stranaca i azila; prati stanje i pojave u području stranaca i azila; predlaže rješenja za brži, efikasniji i kvalitetniji rad, te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke; vodi upravni postupak.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09)

2. Zakon o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 130/11)

3. Zakon o strancima („Narodne novine“ broj: 130/11 i 74/13)

 


8. b) UPRAVNI REFERENT ZA STRANCE


Neposredno zaprima podneske i pismena od stranaca u svrhu prijave boravišta, prijave promjene adrese stana stranca te izdaje potvrde strancima o izvršenim prijavama; vodi sve propisane evidencije; unosi podatke u IS; obavlja  ispravak u evidencijama na IS; daje informacije; odgovara na upite stranaca, vodi upravni postupak; te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09)

2. Zakon o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 130/11)

3. Zakon o strancima („Narodne novine“ broj: 130/11 i 74/13)

 


9. a) UPRAVNI REFERENT ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE


Vodi upravni postupak po službenoj dužnosti ili povodom zahtjeva građana u poslovima prebivališta i boravišta, poslovima MBG, osobnih iskaznica i ispravljanja netočnih podataka u evidencijama; obavlja sve potrebne radnje u upravnom postupku u svezi zahtjeva za putne isprave; provodi postupak oko izdavanja duplikata i zamjene putovnica, zajedničke putovnice; izrađuje rješenja o oduzimanju putnih isprava; unosi zabrane u terminal, te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09)

2. Zakon o prebivalištu („Narodne novine“ broj: 144/12)

3. Zakon o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 11/02, 122/02, 31/06 i 68/13)

4. Zakon o matičnom broju („Narodne novine“ broj: 9/92, 66/02)

5. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“ broj: 77/99, 133/02, 48/05 i 74/09)

 


10. a) SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT PREKRŠAJNOG POSTUPKA


Organizira i provodi prekršajni postupak; sastavlja zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka; prati tijek prekršajnog postupka i ulaže žalbe na rješenja prekršajnog suda. Obavlja i druge poslove upravno-prekršajnog postupka po naređenju nadređenog službenika.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj: 67/08, 48/10-Odluka USRH i 74/11)

2. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj: 7/09)

3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09)

4. Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj: 107/07 i 39/13)

 


11. a), 12. a), 13. a), 14. a) i 15. a) 
UPRAVNI SAVJETNIK  


Upravlja, organizira i kontrolira rad djelatnika na upravnim poslovima koje obavlja policijska postaja; prati propise iz djelokruga rada; stručno usmjerava i educira djelatnike; vodi upravni postupak; odgovara za pravodoban, stručan i zakonit rad na upravnim poslovima u policijskoj postaji; nadzire i prati rad izvršitelja; surađuje s ostalim stručnim službama.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09)

2. Zakon o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 130/11)

3. Zakon o prebivalištu („Narodne novine“ broj: 144/12)

4. Zakon o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 11/02, 122/02, 31/06 i 68/13)

5. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“ broj: 77/99, 133/02, 48/05 i 74/09)

6. Zakon o matičnom broju („Narodne novine“ broj: 9/92, 66/02)

7. Zakon o strancima („Narodne novine“ broj: 130/11 i 74/13)

8. Zakon o oružju („Narodne novine“ broj: 63/07, 146/08 i 59/12)

9. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj: 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13)

 


16.a) UPRAVNI REFERENT


Provodi upravni postupak vezano uz rješavanje statusnih pitanja stranaca; stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva; prebivališta i boravišta, te dodjele matičnog broja građana; izdavanja osobnih iskaznica i putnih isprava; registracije vozila; izdavanja vozačkih dozvola; poslove vezane za držanje i nošenje oružja; vodi propisane evidencije; te izdaje uvjerenja i potvrde o podacima iz službenih zbirki podataka. 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09)

2. Zakon o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 130/11)

3. Zakon o prebivalištu („Narodne novine“ broj: 144/12)

4. Zakon o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 11/02, 122/02, 31/06 i 68/13)

5. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“ broj: 77/99, 133/02, 48/05 i 74/09)

6. Zakon o matičnom broju („Narodne novine“ broj: 9/92, 66/02)

7. Zakon o strancima („Narodne novine“ broj: 130/11 i 74/13)

8. Zakon o oružju („Narodne novine“ broj: 63/07, 146/08 i 59/12)

9. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj: 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13)

 


USTAV REPUBLIKE HRVATSKE (NARODNE NOVINE, BR. 85/2010 - PROČIŠĆENI TEKST) OBVEZAN JE IZVOR ZA PRIPREMANJE SLUŽBENIKA ZA TESTIRANJE ZA SVA RADNA MJESTA.

PLAĆA RADNIH MJESTA

Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013 i 25/2013), člankom 45. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike,  Dodatkom I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 89/2012) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br.40/2009).

Plaća radnog mjesta policijskog službenika određena je Uredbom o plaćama policijskih službenika (Narodne novine, br. 129/2011, 82/2012 i 25/2013),  člankom 45. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike,  Dodatkom I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 89/2012) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br.40/2009).

Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, http://www.nn.hr/


         TESTIRANJE KANDIDATA

Testiranje službenika sastoji se od pisanog dijela u kojem službenici odgovaraju na postavljena pitanja i razgovora (intervjua).

       Vijesti za aktualni mjesec:


19.4.2018.Biciklistička utrka Tour of Croatia 2018
19.4.2018.Ljetovanje djece policijskih službenika u Valbandonu
19.4.2018.Radovi na cestama i alternativni pravci na području Policijske uprave zagrebačke
19.4.2018.10. memorijalni malonogometni turnir "Mario Kusanić"
19.4.2018.Raspored biciklističke utrke Tour of Croatia 2018
19.4.2018.Sažetak prometnih nesreća u posljednja 24 sata
19.4.2018.Provale u domove
19.4.2018.Drske krađe
19.4.2018.Sažetak kaznenih djela u posljednja 24 sata
18.4.2018.Najava pojačanog 24-satnog nadzora brzine
18.4.2018.Uhićenje na djelu
18.4.2018.Rezultati akcija Alkohol i droge i Brzina
18.4.2018.Teško ozlijeđen biciklist
18.4.2018.Sažetak prometnih nesreća u posljednja 24 sata
18.4.2018.Požar u Jastrebarskom
18.4.2018.Nesreća na radu
18.4.2018.Hvatanje na djelu
18.4.2018.Prijevara u Novom Zagrebu
18.4.2018.Drske krađe
18.4.2018.Krađa u Vrbovcu


str.: 1 od 7. Ukupno: 139 zapisa.