POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Ulica Matice hrvatske 4, 10 000 Zagreb, tel.: +385 1 4563 111
zagrebačka uprava > Vijesti > JAVNI NATJEČAJ

JAVNI NATJEČAJ

29. kolovoz 2013. -

28.08.2013.

Sukladno članku 45. Zakona o državnim službenicima  (Narodne novine, br. 92/2005, 107/2007, 27/2008, 34/2011, 49/2011, 150/2011, 34/2012, 49/2012, 37/2013 i 38/2013) i članka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012), Policijska uprava zagrebačka raspisuje 28.08.2013.


JAVNI NATJEČAJ

                                                za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme


   
 1. III Policijska postaja Zagreb

      a) policijski službenik za obradu kriminaliteta – vježbenik - 1 izvršitelj

       Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
 • stručni specijalist kriminalistike / dipl. kriminalist,

 

 

2. IV Policijska postaja Zagreb

   a) policijski službenik za obradu kriminaliteta – vježbenik - 1 izvršitelj

   Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od tri godine ili viša stručna sprema (VI/I),
 • stručni prvostupnik (baccalaureus) kriminalistike/kriminalist,

 

 

3. VI Policijska postaja Zagreb

    a) policijski službenik za obradu kriminaliteta – vježbenik - 1 izvršitelj

    Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
 • stručni specijalist kriminalistike / dipl. kriminalist,

 

 

4. VII Policijska postaja Zagreb 

                  a) policijski službenik za obradu kriminaliteta – vježbenik - 1 izvršitelj

                  Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I)
 • stručni specijalist kriminalistike / dipl. kriminalist,

     

   b) policijski službenik za obradu kriminaliteta – vježbenik - 2 izvršitelja

    Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od tri godine ili viša stručna sprema (VI/I),
 • stručni prvostupnik (baccalaureus) kriminalistike/kriminalist,

 

 

5. Služba za tehniku, Odjel za informatiku i komunikacije

    a) policijski službenik za nadzor i planiranje -projektant informacijskog sustava – 1 izvršitelj

    Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili visoka stručna sprema (VII/I),
 • područje društvenih, prirodnih ili tehničkih znanosti,
 • položen državni stručni ispit

 

 

6. Služba za tehniku, Odjel prometne i policijske tehnike

     a) policijski službenik – puškar – 2 izvršitelja

     Stručni uvjeti:

 • policijska škola ili srednja strukovna škola
 • položen državni stručni ispit

 

 

7. Služba za pravne poslove i ljudske potencijale, Odjel pravnih poslova

     a) stručni savjetnik za imovinsko pravne poslove – 1 izvršitelj

     Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • magistar prava,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 


8.  Služba za državljanstvo i statusna pitanja stranaca, Odjel za statusna pitanja stranaca 

      a)  samostalni upravni referent za strance – 1 izvršitelj

      Stručni uvjeti:

 •  završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • magistar prava,
 • položen državni stručni ispit

 

   b)    upravni referent za strance – 1 izvršitelj

    Stručni uvjeti:

 • gimnazija ili srednja strukovna škola,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

 


9.  Služba za upravne poslove, Odjel za prijavništvo i osobne isprave

      a) upravni referent za prijavništvo i osobne isprave – 16 izvršitelja

      Stručni uvjeti:

 • gimnazija ili srednja strukovna škola,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 


10. I Postaja prometne policije Zagreb

       a) samostalni upravni referent prekršajnog postupka – 1 izvršitelj

       Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • magistar prava
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 


11. Policijska postaja Dugo Selo

       a) upravni savjetnik – 1 izvršitelj

        Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • magistar prava,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

 

12. Policijska postaja Jastrebarsko 

       a) upravni savjetnik – 1 izvršitelj

        Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • magistar prava,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 


13. Policijska postaja Sveti Ivan Zelina 

       a) upravni savjetnik – 1 izvršitelj

        Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • magistar prava,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 


14. Policijska postaja Vrbovec

      a) upravni savjetnik – 1 izvršitelj

       Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • magistar prava,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 


15. Policijska postaja Ivanić Grad

       a) upravni savjetnik – 1 izvršitelj

       Stručni uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij,
 • magistar prava,
 • najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

16. Policijska postaja Samobor

       a)  upravni referent – 1 izvršitelj

       Stručni uvjeti:

 • gimnazija ili srednja strukovna škola,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

 

Pored navedenih uvjeta, kandidati/kinje moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u državnu službu koji su propisani  člankom 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima. 

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezni probni rad traje tri mjeseca za radna mjesta pod red. brojevima: 7a, 8a, 8b, 9a, 10a, 11a, 12a, 13a, 14a, 15a i 16a.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit, ali su ga nakon isteka probnog rada dužne položiti najkasnije u roku od 6 mjeseci od isteka probnog rada, ukoliko budu ocijenjeni ocjenom “zadovoljava”.

Za radna mjesta pod red. brojevima: 1a, 2a, 3a, 4a i  4b,  osobe se primaju u državnu službu redovitim postupkom (vježbenici) uz obvezi probni rad (vježbenički staž) u trajanju od 12 mjeseci.

Vježbenici koji zadovolje na probnom radu dužni su najkasnije u roku od šest mjeseci od isteka probnog rada položiti državni stručni ispit, a vježbeniku/ci koji ne zadovolji na probnom radu (vježbeničkom stažu) otkazuje se državna služba.

Posebni uvjeti za prijam u službu za radna mjesta pod red. brojevima 1a, 2a, 3a, 4a, 4b, 5a i 6a su:

 •  posebna psihička i tjelesna zdravstvena sposobnost koju utvrđuje ovlaštena zdravstvena ustanova u Zagrebu,
 • biti osobno dostojna za obavljanje policijske službe i
 • ne smije biti član političke stranke.

Dostojnost za obavljanje policijske službe provjerava nadležna policijska postaja na način koji je propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provjere osobne dostojnosti za obavljanje policijske službe (Narodne novine, br. 98/2012).

Za radna mjesta pod rednim brojevima: 5a i 6a probni rad temeljem članka 50. Zakona o policiji (Narodne novine, br. 34/2011 i 130/2012)  traje 6 mjeseci. Za  vrijeme trajanja probnog rada, osoba je dužna završiti temeljni policijski tečaj.

Kandidat/kinja koji/a može ostvariti pravo prednosti kod prijama u državnu službu prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, br. 174/2004, 92/2005, 2/2007, 107/2007, 65/2009, 137/2009, 146/2010,  55/2011, 140/2012 i 18/2013), članku 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, br. 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/2001 i 103/2003), članku 10. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, br. 143/2002 i 33/2005) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/2002, 47/2010, 80/2010 i 93/2011) dužan/a se u prijavi na javni natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat/kinja koji/a se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na javni natječaj dužan/a je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen/a.

Kandidat/kinja pripadnik/ca nacionalne manjine ima pravo pozvati se na prednost pri zapošljavanju na temelju članka 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, bez obveze dostavljanja dokaza o nacionalnoj pripadnosti.

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku teksta: Komisija) imenuje ministar unutarnjih poslova. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje. 

Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata/kinja (pisani dio testiranja) i razgovora Komisije s kandidatima (intervju).
Pisani dio testiranja se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske i provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta.

Smatra se da je kandidat/kinja koji nije pristupio/la testiranju, povukao/la prijavu na javni natječaj i više se ne smatra kandidatom/kinjom.

Na web-stranici http://www.zagrebacka.policija.hr/ bit će objavljen opis poslova radnog mjesta, podaci o plaći, sadržaj i način testiranja te vrijeme i mjesto održavanja testiranja, najmanje pet dana prije testiranja.

Kandidati/kinje koji se natječu za više radnih mjesta, podnose jednu prijavu na javni natječaj u kojoj su obvezni navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se natječu.


U prijavi na javni natječaj navode se podaci podnositelja/ljice prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona, po mogućnosti e-mail adresa), redni broj i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje. Obrazac prijave nalazi se na web-stranici Policijske uprave zagrebačke  http://www.zagrebacka.policija.hr/.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni priložiti:

- životopis,

- diplomu/ svjedodžbu,

- radnu knjižicu  (preslika stranica od 1 do 7 iz radne knjižice),

- dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima - ugovor o radu, rješenje o prijmu, premještaju ili rasporedu, potvrda poslodavca, ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dokaze o radnom iskustvu potrebno je priložiti za cijeli period koji je naveden kao uvjet u natječaju),

- domovnicu,

- ispravu o položenom državnom stručnom ispitu,

 - uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ( ne    starije od šest mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidata/kinje predočit će se izvornik.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku 8 dana od dana objave javnog natječaja u Narodnim novinama, na adresu:

 

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
Služba za pravne poslove i ljudske potencijale
Zagreb, Petrinjska 30
s naznakom “za javni natječaj
”.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja, ne smatra se kandidatom/kinjom prijavljenim na javni natječaj, o čemu joj se dostavlja pisana obavijest.

O rezultatima javnog natječaja kandidati/kinje će biti obaviješteni/e dostavom rješenja o prijmu u državnu službu izabranog kandidata.

Ako se na javni natječaj ne prijave osobe koje ispunjavaju propisane i objavljene uvjete, odnosno ako prijavljeni kandidati/kinje ne zadovolje na testiranju, ministar unutarnjih poslova će obustaviti postupak po ovom natječaju.

 

PRILOG JAVNOM NATJEČAJU


Objava opisa poslova radnih mjesta za koja će se vršiti testiranje, pravni i drugi izvori za pripremanje službenika za testiranje, plaća radnog mjesta te način testiranja propisani su člankom 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (Narodne novine, br. 74/2010, 142/2011 i 53/2012).

OPIS POSLOVA RADNIH MJESTA IZ JAVNOG NATJEČAJA I PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE

 

1. a), 3. a) i 4. a) 
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA- VSS
– stručni specijalist kriminalistike/dipl. kriminalist

U složenijim slučajevima organizira i neposredno obavlja poslove kriminalističkih obrada i kriminalističkih kontrola, poduzima operativne mjere i radnje u cilju otkrivanja kaznenih djela i njihovih počinitelja, zaprima kaznene prijave, popunjava obrasce o kaznenim djelima i počiniteljima za unos u EOP, obavlja očevid, obavlja i druge istražne radnje povjerene policiji, sudjeluje u izradi informacija i drugih stručnih materijala, obavlja i druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o policiji („Narodne novine“ broj: 34/11 i 130/12)

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova („Narodne novine“ broj: 70/12)

- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika („Narodne novine“ broj: 129/11 i 82/12)

- Uredba o područjima, sjedištima, vrstama i kategorijama policijskih uprava i policijskih postaja („Narodne novine“ broj: 117/11)

- Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta policijskih službenika, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja („Narodne novine“ broj: 129/11 i 15/13)

- Etički kodeks policijskih službenika („Narodne novine“ broj: 62/12)


2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima („Narodne novine“ broj: 76/09)

- Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika („Narodne novine“ broj: 89/10)

3. Kazneni zakon („Narodne novine“ broj: 125/11 i 144/12)

4. Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 121/11-pročišćeni tekst, 80/11, 91/12-Odluka USRH, 143/12 i 56/13)

5. Pravilnik o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici („Narodne novine“ broj: 88/09)

 


2. a) i 4. b) 
POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA OBRADU KRIMINALITETA  - VŠS
– stručni prvostupnik(baccalaureus) kriminalistike/kriminalist

Neposredno obavlja poslove kriminalističke obrade i kriminalističke kontrole, poduzima operativne mjere i radnje u cilju otkrivanja kaznenih djela i njihovih počinitelja, zaprima kaznene prijave, popunjava obrasce o kaznenim djelima i počiniteljima za unos u EOP, obavlja očevid, obavlja i druge istražne radnje povjerene policiji, sudjeluje u izradi informacija, te obavlja druge poslove sukladno utvrđenim zadaćama.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o policiji („Narodne novine“ broj: 34/11 i 130/12)

2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima („Narodne novine“ broj: 76/09)

3. Kazneni zakon („Narodne novine“ broj: 125/11 i 144/12)

4. Zakon o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj: 152/08, 76/09, 121/11-pročišćeni tekst, 80/11, 91/12-Odluka USRH, 143/12 i 56/13)

 


5. a) POLICIJSKI SLUŽBENIK ZA NADZOR I PLANIRANJE-PROJEKTANT INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Sudjeluje u  razvoju EOP projekata, organizaciji programiranja i održavanja aplikacija. Provodi uvođenje izrađenih aplikacija i EOP rješenja u obradu, surađuje s ostalim projektantima i stručnim službama u unapređenju organizacije rada.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. A. Bažant, G. Gledec, Ž. Ilić, G. Ježić, M. Kos, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B.  Mikac, V. Sinković, „Osnovne arhitekture mreža“, Element, Zagreb, 2003

2. A. Bažant, Ž. Car, G. Gledec, D. Jevtić, G. Ježić, M. Kunštić, I. Lovrek, M. Matijašević, B.  Mikac, Z. Skočir, „Telekomunikacije – tehnologija i tržište“, Element, Zagreb, 2007

3. N. Rožić, D. Begušić, M. Vrdoljak, W. Afrić, „Nove komunikacijske tehnologije“, FESB- Split,  Split, listopad 1999

 


6. a) POLICIJSKI SLUŽBENIK-PUŠKAR

Kontrolira naoružanje, obavlja servis i popravak oružja, montira i upucava dodatke na naoružanju. Nadgleda i održava sredstva za rad u puškarskoj radionici. U dogovoru s voditeljem puškarske radionice održava stručne kontakte s pojedinim policijskim službama. Obavlja verificirano ispitivanje naoružanja, streljiva, ubojne opreme i sl. Uvodi naoružanje, streljivo, ubojnu opremu i sl. u upotrebu u Ministarstvo. Obavlja i druge poslove po nalogu voditelja radionice za kontrolu i popravak naoružanja.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju („Narodne novine“ broj: 59/12)

2. Ispravak Zakona o oružju („Narodne novine“ broj: 146/2008)

3. Zakon o oružju („Narodne novine“ broj: 63/2007)

 

 

7. a) STRUČNI SAVJETNIK ZA IMOVINSKO PRAVNE POSLOVE 

Obavlja najsloženije poslove iz područja imovinsko-pravnih poslova; priprema detaljna očitovanja, izvješća te prijedloge za sporove u kojima sudjeluje Ministarstvo (radno-pravni, naknade štete, izvansudske nagodbe, i dr.);  prati donošenje pravnih propisa i njihovo provođenje; obavlja pripremne radnje i prikuplja podatke za rješavanje o predstavkama. Zastupa Ministarstvo pred nadležnim upravnim sudom RH te s tim u svezi poduzima sve pravne radnje vezano za pokrenute upravne sporove iz djelokruga Odjela.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o državnim službenicima („Narodne novine“ broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12-pročišćeni tekst, 37/13 i 38/13)

2. Zakon o policiji („Narodne novine“ broj: 34/11 i 130/12)

3. Zakon o parničnom postupku („Narodne novine“ broj: 53/91, 91/92, 112/99, 117/03, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11-pročišćeni tekst i 25/13)

4. Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj: 35/05 i 41/08)

 

 

8. a) SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA STRANCE


Rješava najsloženije predmete po propisima iz područja stranaca i azila; prati stanje i pojave u području stranaca i azila; predlaže rješenja za brži, efikasniji i kvalitetniji rad, te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke; vodi upravni postupak.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09)

2. Zakon o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 130/11)

3. Zakon o strancima („Narodne novine“ broj: 130/11 i 74/13)

 


8. b) UPRAVNI REFERENT ZA STRANCE


Neposredno zaprima podneske i pismena od stranaca u svrhu prijave boravišta, prijave promjene adrese stana stranca te izdaje potvrde strancima o izvršenim prijavama; vodi sve propisane evidencije; unosi podatke u IS; obavlja  ispravak u evidencijama na IS; daje informacije; odgovara na upite stranaca, vodi upravni postupak; te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09)

2. Zakon o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 130/11)

3. Zakon o strancima („Narodne novine“ broj: 130/11 i 74/13)

 


9. a) UPRAVNI REFERENT ZA PRIJAVNIŠTVO I OSOBNE ISPRAVE


Vodi upravni postupak po službenoj dužnosti ili povodom zahtjeva građana u poslovima prebivališta i boravišta, poslovima MBG, osobnih iskaznica i ispravljanja netočnih podataka u evidencijama; obavlja sve potrebne radnje u upravnom postupku u svezi zahtjeva za putne isprave; provodi postupak oko izdavanja duplikata i zamjene putovnica, zajedničke putovnice; izrađuje rješenja o oduzimanju putnih isprava; unosi zabrane u terminal, te obavlja i druge povjerene mu poslove i zadatke.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09)

2. Zakon o prebivalištu („Narodne novine“ broj: 144/12)

3. Zakon o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 11/02, 122/02, 31/06 i 68/13)

4. Zakon o matičnom broju („Narodne novine“ broj: 9/92, 66/02)

5. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“ broj: 77/99, 133/02, 48/05 i 74/09)

 


10. a) SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT PREKRŠAJNOG POSTUPKA


Organizira i provodi prekršajni postupak; sastavlja zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka; prati tijek prekršajnog postupka i ulaže žalbe na rješenja prekršajnog suda. Obavlja i druge poslove upravno-prekršajnog postupka po naređenju nadređenog službenika.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj: 67/08, 48/10-Odluka USRH i 74/11)

2. Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“ broj: 7/09)

3. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09)

4. Prekršajni zakon („Narodne novine“ broj: 107/07 i 39/13)

 


11. a), 12. a), 13. a), 14. a) i 15. a) 
UPRAVNI SAVJETNIK  


Upravlja, organizira i kontrolira rad djelatnika na upravnim poslovima koje obavlja policijska postaja; prati propise iz djelokruga rada; stručno usmjerava i educira djelatnike; vodi upravni postupak; odgovara za pravodoban, stručan i zakonit rad na upravnim poslovima u policijskoj postaji; nadzire i prati rad izvršitelja; surađuje s ostalim stručnim službama.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09)

2. Zakon o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 130/11)

3. Zakon o prebivalištu („Narodne novine“ broj: 144/12)

4. Zakon o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 11/02, 122/02, 31/06 i 68/13)

5. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“ broj: 77/99, 133/02, 48/05 i 74/09)

6. Zakon o matičnom broju („Narodne novine“ broj: 9/92, 66/02)

7. Zakon o strancima („Narodne novine“ broj: 130/11 i 74/13)

8. Zakon o oružju („Narodne novine“ broj: 63/07, 146/08 i 59/12)

9. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj: 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13)

 


16.a) UPRAVNI REFERENT


Provodi upravni postupak vezano uz rješavanje statusnih pitanja stranaca; stjecanja i prestanka hrvatskog državljanstva; prebivališta i boravišta, te dodjele matičnog broja građana; izdavanja osobnih iskaznica i putnih isprava; registracije vozila; izdavanja vozačkih dozvola; poslove vezane za držanje i nošenje oružja; vodi propisane evidencije; te izdaje uvjerenja i potvrde o podacima iz službenih zbirki podataka. 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje:

1. Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09)

2. Zakon o hrvatskom državljanstvu („Narodne novine“ broj: 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 130/11)

3. Zakon o prebivalištu („Narodne novine“ broj: 144/12)

4. Zakon o osobnoj iskaznici („Narodne novine“ broj: 11/02, 122/02, 31/06 i 68/13)

5. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana („Narodne novine“ broj: 77/99, 133/02, 48/05 i 74/09)

6. Zakon o matičnom broju („Narodne novine“ broj: 9/92, 66/02)

7. Zakon o strancima („Narodne novine“ broj: 130/11 i 74/13)

8. Zakon o oružju („Narodne novine“ broj: 63/07, 146/08 i 59/12)

9. Zakon o sigurnosti prometa na cestama („Narodne novine“ broj: 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13)

 


USTAV REPUBLIKE HRVATSKE (NARODNE NOVINE, BR. 85/2010 - PROČIŠĆENI TEKST) OBVEZAN JE IZVOR ZA PRIPREMANJE SLUŽBENIKA ZA TESTIRANJE ZA SVA RADNA MJESTA.

PLAĆA RADNIH MJESTA

Plaća radnih mjesta državnih službenika određena je Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (Narodne novine, br. 37/2001, 38/2001, 71/2001, 89/2001, 112/2001, 7/2002, 17/2003, 197/2003, 21/2004, 25/2004, 66/2005, 131/2005, 11/2007, 47/2007, 109/2007, 58/2008, 32/2009, 140/2009, 21/2010, 38/2010, 77/2010, 113/2010, 22/2011, 142/2011, 31/2012, 49/2012, 60/2012, 78/2012, 82/2012, 100/2012, 124/2012, 140/2012, 16/2013 i 25/2013), člankom 45. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike,  Dodatkom I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 89/2012) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br.40/2009).

Plaća radnog mjesta policijskog službenika određena je Uredbom o plaćama policijskih službenika (Narodne novine, br. 129/2011, 82/2012 i 25/2013),  člankom 45. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike,  Dodatkom I. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 89/2012) i Odlukom o visini osnovice za plaće državnih službenika i namještenika (Narodne novine, br.40/2009).

Spomenuti propisi mogu se pronaći na web stranicama Narodnih novina, http://www.nn.hr/


         TESTIRANJE KANDIDATA

Testiranje službenika sastoji se od pisanog dijela u kojem službenici odgovaraju na postavljena pitanja i razgovora (intervjua).

       Vijesti za aktualni mjesec:


24.4.2015.Privremena regulacija prometa zbog prosvjeda
24.4.2015.Traže se svjedoci prometne nesreće na Trešnjevci
24.4.2015.Moli se pomoć građana
24.4.2015.Raspisana nagrada od 70.000 kuna za davanje obavijesti koja će doprinijeti razrješenju teškog kaznenog djela
24.4.2015.Raspisana nagrada od 50.000 kuna - prepoznajete li muškarca osumnjičenog za dvostruko ubojstvo i pokušaj ubojstva u Dubravi?
24.4.2015.Prometna nesreća u Centru
24.4.2015.Teško ozlijeđen na Peščenici
24.4.2015.Prometna nesreća u Jesenovcu
24.4.2015.Sažetak prometnih nesreća u posljednja 24 sata
24.4.2015.Požar na gospodarskom objektu u Ivanić Gradu
24.4.2015.Požar ograde u Maksimiru (nadopuna Informacije od 23. travnja)
24.4.2015.Teško ozlijeđen radnik u Zaprešiću
24.4.2015.Provala u stan u Maksimiru
24.4.2015.Provala u kuću u Velikoj Gorici
24.4.2015.Drske krađe
24.4.2015.Sažetak kaznenih djela u posljednja 24 sata
23.4.2015.Predstavljen Pilot-projekt policijske biciklističke ophodnje na području Policijske postaje Samobor
23.4.2015.Projekt Živim život bez nasilja predstavljen u Sesvetama
23.4.2015.Požar ograde športskog centra u Maksimiru
23.4.2015.Teško ozlijeđen u prometnoj nesreći u Vrbovcu


str.: 1 od 11. Ukupno: 205 zapisa.